Taloyhtiön hallitustyöskentelyn arviointilomake

« Takaisin edelliselle sivulle

Ohjeet:
  1. Täytä lomake tietokoneen näytössä ja katso tulos Laske pisteet -nappia painamalla.
  2. Tulosta lomake omaa hallituskäsittelyä varten.
  3. Mikäli arviointinne tuottaa Akhan suositusta pienemmän pistemäärän, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiamieheemme ja neuvottelemaan Akhan asiantuntijan käytöstä taloyhtiönne hallituksen työskentelyn tarkassa analysoinnissa.
Vastausvaihtoehdot:
  1. Täysin eri mieltä / ei koskaan, jatkuva/pysyvä ongelma tai puute, ei tietoa
  2. Jokseenkin eri mieltä / ongelmia usein esiintynyt, toimenpide harvoin suoritettu tai vain puhuttu
  3. Tilanne keskitasoa / joitakin ongelmia tai puutteita löytyy
  4. Jokseenkin samaa mieltä / pääsääntöisesti, asia toteutumassa
  5. Täysin samaa mieltä / kyllä, aina

 

A) Hyvän yleishallinnon ja strategisen omistamisen kriteerit 1 2 3 4 5
Hallituksessa käydään strategisia keskusteluja, joissa asumisen, omistamisen ja ylläpidon tavoitteita ja keinoja näiden saavuttamiseksi yritetään sovittaa
Edellä mainittu strategia on dokumentoitu
Hallituksen strategiset pohdinnot on käsitelty yhtiökokouksessa
Yhtiön sopimukset ovat hallituksen tiedossa ja käytettävissä
B) Hyvän talouden ja taloushallinnon kriteerit 1 2 3 4 5
Hoitovastikkeen taso on lähellä alueen keskiarvoa tai syy poikkeamaan on tiedossa ja hyväksyttävissä
Vuokrat ja käyttökorvaukset ovat käypää tasoa
Suurempien korjauksien rahoitusjärjestelyt on sovittu ja osakkaiden tiedossa
Energian ja veden kulutusta seurataan kuukausitasolla, kulutukset ovat kohtuulliset ja niiden kehitys hallinnassa
Hallitus on tietoinen kiinteistön käyttöoikeuden vapaaehtoisesta arvonlisäverovelvollisuudesta ja on selvittänyt asian mahdollisuutta/kannattavuutta yhtiön osalta tai hakeutuminen on tehty
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus valmistuvat ajoissa varsinaiselle yhtiökokoukselle
Hallitus seuraa talousarvion toteutumista ja pitää kassalikviditeetistä huolta
Kiinteistöllä on täysarvovakuutus tai kiinteistölle on neuvoteltu räätälöity vakuutuskokonaisuus
Osakkaille tiedotetaan hyvissä ajoin talouteen liittyvistä muutoksista ja niiden syistä
C) Suunnitelmallisen kunnossapidon ja elinkaariajattelun kriteerit 1 2 3 4 5
Kunnossapito on suunnitelmallista eikä pääasiassa perustu ilmenevien vikojen korjaamiseen
Hallitus on teettänyt asiantuntijoilla tarvittavat selvitykset kiinteistön rakennus- ja taloteknisestä kunnosta
Korjaushankkeisiin on valmistauduttu hyvällä hankesuunnitelmalla
Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma on tehty ja sitä päivitetään säännöllisesti
Märkätilojen rakenteita seurataan säännöllisesti kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi
Hallitus tukeutuu suurissa, vaikeissa ja riskialttiissa teknisissä ratkaisuissa alan asiantuntijaan
Huoltotoiminnan raportointi on järjestetty ja tulokset ovat hallituksen käytettävissä
Huoltokirja on käytössä ja tehdyt korjaustoimenpiteet dokumentoitu
Korjausrakentamisessa on pyritty energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin
Ympäristötekijöillä on ollut vaikutusta materiaalivalinnoissa tai palveluita ostettaessa
Osakkaiden huoneistokorjauksista vaaditaan kirjallinen selvitys
D) Hyvän osto-osaamisen ja sopimuskäytännön kriteerit 1 2 3 4 5
Palveluiden ja tuotteiden ostaminen perustuu kilpailuttamiseen tai kumppanuuteen ja etukäteen asetettuihin tavoitteisiin (ei sattumanvaraista "ostelua")
Palveluiden ja tuotteiden ostamisessa käytetään muitakin kriteerejä kuin hintaa
Hallitus on selvittänyt sopimuskumppaneiden luotettavuuden ja toiminnan lainmukaisuuden
Ongelmatilanteissa pyritään ensisijaisesti neuvottelemaan palveluiden tuottajan kanssa
Kiinteistönpitoon liittyvien palveluiden ostaminen perustuu kirjallisiin sopimuksiin
E) Hyvän tiedonkulun ja osallistumisen kriteerit 1 2 3 4 5
Osakkeenomistajia informoidaan hallituksen päätöksistä ja yhtiön asioista
Sisäisessa viestinnässä käytetään sähköisiä viestintävälineitä
Hallituksen jäsenille on tarjottu kiinteistöalan tietoa ja koulutusmahdollisuutta
Hallitukseen löytyy helposti jäseniä ja jäsenet osallistuvat aktiivisesti kokouksiin
Hallitus on käsitellyt järjestyssääntöjen ja muiden asumista ja viihtyisyyttä ohjaavien säännösten tarpeellisuuden
Osakkaille on tiedotettu osakkaan ja yhtiön välisestä vastuunjaosta
Asukkailla on käytettävissään huoneistonsa huolto-, hoito- ja remonttiohjeet
Mielestämme taloyhtössä vallitsee hyvä ilmapiiri
Kiinteistössä on laadittu Pelastustoimilain vaatima turvallisuussuunnitelma tai (jos yhtiössä on alle 5 asuinhuoneistoa) muulla tavoin on dokumentoidusti kiinnitetty huomiota turvallisuuteen